Οδηγός για τους αναπληρωτές δάσκαλους και καθηγητές

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το διάστημα από τις 12/8 έως και τις 23/8. Προκειμένου να βοηθηθούν οι χιλιάδες υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται ακολούθως βασικά σημεία και οδηγίες.

Πίνακες και κατάταξη

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να γνωρίζουν ότι σε κάθε ειδικότητα συντάσσονται δυο πίνακες κατάταξης. Ο ένας είναι ο πίνακας προϋπηρεσίας και ο άλλος είναι ο πίνακας μηδενικής προϋπηρεσίας.

Πίνακας προϋπηρεσίας -κατάταξη

Για να ενταχθεί κάποιος υποψήφιος στον πίνακα προϋπηρεσίας θα πρέπει να έχει μόρια επιτυχίας από ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών του 2006 και του 2008 ή να είχε εργαστεί μέχρι και τις 30/6/2010 ως αναπληρωτής ή ωρομίσθιος εκπαιδευτικός. Η κατάταξη στον εν λόγω πίνακα γίνεται με βάση τα μόρια προϋπηρεσίας μέχρι τις 30/6/2010 στα οποία αθροίζονται και τα μόρια που είχε συγκεντρώσει ο υποψήφιος από τους δυο ΑΣΕΠ. Ωστόσο στον πίνακα προτάσσονται υποψήφιοι που ναι μεν έχουν μόρια προϋπηρεσίας-ΑΣΕΠ άλλα λόγω κοινωνικών κριτηρίων τίθενται πιο πάνω από τους άλλους συνυποψήφιους τους:

Προτάσσονται με τη σειρά που αναφέρονται κάτωθι:

α. Οι υποψήφιοι, που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας (ή είναι γονείς δύο

ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67%)

β. Οι υποψήφιοι, που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή

μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

γ. Όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι που δεν εντάσσονται σε μια από τις άνω ειδικές περιπτώσεις κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων:

α. ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι και τις 30-06-2010. Η προϋπηρεσία, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία μέχρι και τις 30-06-2010, υπολογίζεται στο διπλάσιο μόνον για πρόσληψη ως αναπληρωτών και ωρομισθίων.

β. ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον

τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

γ. μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα, πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον

αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

Παράδειγμα:

 1. Υποψήφιος ειδικής κατηγορίας με 0,7 μόρια

 2. Υποψήφιος με 85 μόρια

 3. Υποψήφιος με 84 μόρια με πτυχίο 1/2/2000

 4. Υποψήφιος με 84 μόρια πτυχίο 1/3/2000

Πίνακας μηδενικής προϋπηρεσίας – κατάταξη

Στον πίνακα μηδενικής προϋπηρεσίας εντάσσονται όσοι υποψήφιοι δεν έχουν μόρια προϋπηρεσίας και μόρια από επιτυχία στον ΑΣΕΠ. Ακόμα και αν κάποιοι δούλεψαν μετά τις 30/6/2010 σε δημόσια σχολεία θα ενταχθούν στον πίνακα μηδενικής προϋπηρεσίας καθώς οι πίνακες έπαψαν να τροφοδοτούνται με νέες προϋπηρεσίες που αποκτήθηκαν μετά τις 30/6/2010. Η κατάταξη στον πίνακα μηδενική προϋπηρεσίας γίνεται με βάση την ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου και σε περίπτωση που δυο υποψήφιοι έχουν την ίδια ημεροχρονολογία προτάσσεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο βαθμό. Όπως και στον πίνακα της προϋπηρεσίας αυτοί που προτάσσονται είναι όσοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, σκλήρυνση κατά πλάκας, αναιμία)

Παράδειγμα:

 1. Υποψήφιος ειδικής κατηγορίας

 2. Υποψήφιος με πτυχίο 10/1/2010

 3. Υποψήφιος με πτυχίο 10/3/2010

 4. Υποψήφιος με πτυχίο 11/3/2010 και βαθμό 7,5

 5. Υποψήφιος με πτυχίο 11/3/2010 και βαθμό 7,4

Τεχνικές ειδικότητες – Παιδαγωγική κατάρτιση

Για τις τεχνικές ειδικότητες ισχύει ότι και για τις υπόλοιπες απλά εκτός των μορίων σημαντικό κριτήριο κατάταξης είναι η παιδαγωγική κατάρτιση που αποκτάται μέσω της ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, με μεταπτυχιακό ή με πτυχίο καθηγητικής σχολής. Στους πίνακες τεχνικών ειδικοτήτων προτάσσονται όσοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, ακολουθούν όσοι έχουν ΑΣΠΑΙΤΕ και μετά υπολογίζονται τα μόρια από προϋπηρεσία και ΑΣΕΠ. Για παράδειγμα ένας υποψήφιος στον κλάδο Ηλεκτρολόγων με 0.32 μόρια προϋπηρεσίας και παιδαγωγική κατάρτιση προτάσσεται από αυτόν που έχει 100 μόρια άλλα δεν έχει κατάρτιση.

Παράδειγμα:

 1. Υποψήφιος ειδικής κατηγορίας

 2. Υποψήφιος με 0,3 μόρια και παιδαγωγική κατάρτιση

 3. Υποψήφιος με 30 μόρια

 4. Υποψήφιος με 29 μόρια και πτυχίο 1/2/2001

 5. Υποψήφιος με 29 μόρια και πτυχίο 3/2/2001

Πίνακες και παραδείγματα

Για να έχουν όλοι οι υποψήφιοι μια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κατάταξη και φυσικά για να διαπιστώσουν αν έχουν ελπίδες διορισμού καλό είναι να επισκεφτούν τον διαδικτυακό τόπο http://e-aitisi.sch.gr/ όπου αναρτώνται όλοι οι πίνακες των αναπληρωτών.

Η περίπτωση των τριτέκνων

Όσοι είναι τρίτεκνοι καταλαμβάνουν σε κάθε φάση αναπληρωτών το 20% των θέσεων. Για παράδειγμα εάν προσληφθούν 100 αναπληρωτές δάσκαλοι οι 20 πρέπει να είναι τρίτεκνοι. Ας μην παραξενευτούν οι υποψήφιοι αν δουν να προσλαμβάνονται άτομα με λιγότερα μόρια από τους ίδιους. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί οι εν λόγω εκπαιδευτικοί ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία είτε γιατί ενδεχομένως να είναι τρίτεκνοι.

Ορολογία αναπληρωτών

Όσοι είναι νέοι στο χώρο θα ακούσουν τους όρους «πλήρους ωραρίου», μειωμένου ωραρίου, ωρομίσθιοι.

Αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου είναι όποιος έχει εβδομαδιαίο ωράριο από 5 έως και 15 ώρες. Πληρώνεται κάθε μήνα ενώ ο μισθός προκύπτει από τις ώρες που διδάσκει προς το πλήρες ωράριο. Δηλαδή αν κάποιος έχει 7 ώρες την εβδομάδα θα λαμβάνει τα 7/23 του μόνιμου εκπαιδευτικού.

Αναπληρωτές πλήρους ωραρίου είναι όσοι έχουν 16 ώρες και άνω. Αυτοί ακόμα και αν δεν έχουν 23 ώρες λαμβάνουν κάθε μήνα το μισθό τους στο ακέραιο.

Ωρομίσθιοι: Ωρομίσθιοι είναι όσοι έχουν 1 έως και 4 ώρες την εβδομάδα. Αυτοί πληρώνονται με βάση τις ώρες που διδάσκουν κάθε μήνα. Η ωριαία αντιμισθία είναι περίπου στα 9-11 ευρώ. Δηλαδή αν κάποιος δούλεψε 12 ώρες τον Απρίλιο θα λάβει περίπου 120 ευρώ.

Αναπληρωτές και ένσημα

Όσοι είναι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου ασφαλίζονται με 25 ένσημα το μήνα

Οι μειωμένου ωραρίου για κάθε μέρα που εργάζονται λαμβάνουν έναν ένσημο ανεξάρτητα από τις ώρες διδασκαλίας. Δηλαδή αν μια μέρα διδάσκει 3 ώρες και την άλλη μέρα 1 ώρα θα πάρει 2 ένσημα. Ο αριθμός ενσήμων των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου που εργάζονται και τις 5 μέρες είναι 21-23 ανάλογα με το μήνα.

Οι ωρομίσθιοι λαμβάνουν τόσο ένσημα όσες και οι μέρες που εργάζονται. Αν δηλαδή εργάζονται 2 μέρες την εβδομάδα θα βάζουν 8 ένσημα περίπου το μήνα

Αναπληρωτές και μισθός

Για να έχουν μια εικόνα οι υποψήφιοι τους ενημερώνουμε ότι οι αναπληρωτές λαμβάνουν τους ακόλουθους μισθούς:

Αναπληρωτής πλήρους ωραρίου περίπου 875 ευρώ το μήνα. Ο μισθός προσαυξάνεται αν βρίσκεται σε παραμεθόριο περιοχή, αν έχει προϋπηρεσία ή παιδιά.

Αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου. Ο αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου μπορεί να λάβει 570 ευρώ εάν έχει 15 ώρες (δευτεροβάθμια 15/23 , πρωτοβάθμια η αναλογία είναι 15/24). Το ποσό αυτό αυξάνεται αν ισχύουν οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν (παραμεθόριο, παιδιά κλπ). Προσοχή αν κάποιος έχει μόνο 5 ώρες μπορεί να θεωρείται αναπληρωτής όμως ο μισθός τους θα είναι τα 5/23 του μόνιμου δηλαδή περίπου 200 ευρώ.

Ωρομίσθιοι: Οι ωρομίσθιοι όπως προαναφέρθηκε δεν πληρώνονται με το ίδιο ποσό κάθε μήνα άλλα με βάση τις ώρες που δίδαξαν. Μπορεί δηλαδή σε έναν μήνα να δίδαξαν 8 ώρες και τον άλλο μήνα 12 ώρες. Όσοι προσληφθούν ως ωρομίσθιοι να υπολογίζουν ότι θα λαμβάνουν περίπου 120-130 ευρώ το μήνα.

Πως δηλώνονται οι περιοχές:

Οι αναπληρωτές στην αίτηση τους δηλώνουν 30 περιοχές στις οποίες επιθυμούν να εργαστούν. Όσοι μπορούν να εργαστούν και σε πρωτοβάθμια και σε δευτεροβάθμια, λόγω ειδικότητας, ( πχ καθηγητές πληροφορικής, καθηγητές αγγλικών κλπ) δηλώνουν 60 περιοχές. Για να έχουν μια εικόνα για τα σχολεία και τις περιοχές μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://www.metathesi.gr/ όπου υπάρχουν όλες οι περιοχές καθώς και χάρτης του googlemaps με τα σχολεία.

Στην αίτηση με τις περιοχές δηλώνεται και αν κάποιος επιθυμεί να εργαστεί ως αναπληρωτής πλήρους ή μειωμένου ωραρίου. Για παράδειγμα:

1η Δευτεροβάθμια Πιερίας

2η Δευτεροβάθμια Γρεβενών

3η Δευτεροβάθμια Πιερίας-μειωμένο ωράριο

Προσοχή στο μειωμένο ωράριο

Όσοι δηλώσουν περιοχές μειωμένου ωραρίου θα πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως γιατί υπάρχει περίπτωση να προσληφθούν ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ενώ θα μπορούσαν να εργαστούν ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου. Τι εννοούμε; Αν για παράδειγμα κάποιος είχε 7η επιλογή την περιοχή της Χαλκιδικής μειωμένο ωράριο και 8η την περιοχή των Σερρών πλήρες ωράριο πιθανόν να προσληφθεί στη Χαλκιδική ενώ θα μπορούσε να προσληφθεί στις Σέρρες με περισσότερα ένσημα και μισθό. Όσοι ειδικά δηλώσουν το λεγόμενο «κουτάκι» πρέπει να σκεφτούν σοβαρά το αν θα δηλώσουν και αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου σε συγκεκριμένες περιοχές.

Αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και αναβάθμιση

Αν κάποιος προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου μπορεί αργότερα να προσληφθεί ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου αλλά μόνο στην περιοχή που εργάζεται με μειωμένο ωράριο. Δηλαδή αν εργάζεται στην Κόρινθο με μειωμένο ωράριο παραμένει στο σύστημα τοποθέτησης αναπληρωτών αλλά μόνο για την Κόρινθο και σε περίπτωση που έχει τα απαιτούμενα μόρια.

Αναπληρωτές και κυρώσεις

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που θα δηλωθούν οι περιοχές γιατί αν κάποιος προσληφθεί και δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί τότε διαγράφεται από τους πίνακες τόσο κατά το τρέχον σχολικό έτος (2013-14 ) όσο και για το επόμενο (2014-2015). Το προηγούμενο έτος για τους πιο πάνω λόγους 267 εκπαιδευτικοί δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν το 2013-14 ως αναπληρωτές λόγω των κυρώσεων που τους επιβλήθηκαν. Όσοι προσληφθούν από τον Μάρτιο και έπειτα μπορούν να αρνηθούν διορισμό χωρίς κυρώσεις.

Ενισχυτική, Πρόσθετη και αναπληρωτές

Οι αιτήσεις για την ενισχυτική και την πρόσθετη διδασκαλία σε γυμνάσια και λύκεια θα κατατεθούν αργότερα μετά από πρόσκληση του Υπουργείου. Όσοι πάντως προσληφθούν ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και ως ωρομίσθιοι για τα πιο πάνω προγράμματα παραμένουν υποψήφιοι για να εργαστούν ως αναπληρωτές στο κανονικό πρόγραμμα και για πλήρες και για μειωμένο ωράριο.

Απενεργοποίηση της αίτησης

Όσοι καταθέσουν την αίτησή τους και ακολούθως δεν επιθυμούν να εργαστούν ως αναπληρωτές μπορούν να πάνε σε μια διεύθυνση αθμιας και βθμιας εκπαίδευσης και να ζητήσουν απενεργοποίηση της αίτησης. Με αυτό τον τρόπο δεν θα υποστούν τις κυρώσεις που προαναφέρθηκαν.

Προσοχή στα άλλα σχολεία

Εκτός από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν και κάποια σχολεία που δηλώνονται μεμονωμένα. Αυτά είναι τα εκκλησιαστικά σχολεία και τα καλλιτεχνικά. Τα σχολεία αυτά θα τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στις σελίδες 60 και 61 της εγκυκλίου. Επίσης ξεχωριστή περιοχή αποτελούν και τα μειονοτικά σχολεία. Όσοι επιθυμούν να εργαστούν σε εκκλησιαστικά σχολεία θα πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν και βιογραφικό σημείωμα.

Δικαιολογητικά

1. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με την εγκύκλιο του σχολικού έτους

2012-2013 καταθέτουν εκ νέου:

α) μόνο όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών έχουν τροποποιηθεί (π.χ. δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου).

Σημειώνεται ότι με τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, η οποία ενέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή και η τροποποίηση των λοιπών καταχωρισμένων πεδίων στον προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο του εκπ/κού (π.χ. πόλη μόνιμης κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας).

β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν, εφόσον έχει παρέλθει η ισχύς τους

2. Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά το σχολικό έτος 2012-2013 οφείλουν να

υποβάλουν:

α) το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών (πτυχίο, ταυτότητα, ΑΦΜ, βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ αν πρόκειται για πτυχία εξωτερικού).

β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών που τους αφορούν.

Τα βασικά δικαιολογητικά μπορούν να τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στις σελίδες 20 και 21 της εγκυκλίου.

Η εγκύκλιος

Συνιστούμε σε όλους τους υποψηφίους να κατεβάσουν την εγκύκλιο και να τη διαβάσουν προσεκτικά και φυσικά να μελετήσουν όλα όσα τους παρατίθενται στον πιο πάνω οδηγό.

Η εγκύκλιος είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%A9%CE%9B9-9%CE%9E%CE%A1

Παρακαλούμε περιμένετε ...