Ξενόγλωσσες φιλολογίες: Συνωστισμός για τα τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας

Στα τμήματα του 1ου επιστημονικού πεδίου περιλαμβάνονται και οι ξενόγλωσσες φιλολογίες. Πρόκειται για τμήματα που απαιτούν εξέταση σε μια ξένη γλώσσα ανάλογα με τη σχολή που θα επιλέξει ο υποψήφιος.  Η δημοφιλέστερη επιλογή των μαθητών είναι τα τμήματα Αγγλικής Φιλολογίας (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) που συγκεντρώσαν το 2012 2461 πρώτες προτιμήσεις ενώ και το 2013 ο αριθμός των πρώτων προτιμήσεων διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα αφού έφθασε τις 2.322. Αντίθετα μικρότερο ήταν το ενδιαφέρον για τα τμήματα Γερμανικής, Γαλλικής, Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας.

Τμήματα και βάσεις εισαγωγής

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται όλα τα τμήματα ξενόγλωσσων φιλολογιών καθώς και οι βάσεις εισαγωγής για να έχουν μια εικόνα οι μαθητές που ενδιαφέρονται γι αυτά προτού προχωρήσουν στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Τμήμα

Βάση   εισαγωγής 2013 Γεν.Σειρά

1η   επιλογή 90%

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

20.229

1049

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

 

21.054

1070

ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

14.793

176

ΓΕPΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

15.288

211

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

9.273

125

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

6.595

62

ΙΤΑΛΙΚΗΣ    ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

 

6.455

55

ΙΤΑΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ   & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

4.484

58

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

10.483

109

Ειδικό μάθημα και μόρια εισαγωγής

Από τον πιο πάνω  πίνακα θα διαπιστώσει κανείς ότι το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας στη Θεσσαλονίκη είχε βάση εισαγωγής 21.054 μόρια. Πολλοί θα αναρωτηθούν πώς είναι δυνατόν ή ότι πρόκειται για λάθος.  Αυτό που οφείλουν να γνωρίζουν οι μαθητές που ενδιαφέρονται για τις ξένες φιλολογίες είναι ότι το άριστα είναι τα 24.000 μόρια. 20.000 μόρια από τα μαθήματα γενικής παιδείας και 4.000 μόρια από το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας.. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίτευξη της βαθμολογικής βάσης του 10 στη ξένη γλώσσα. Ακόμα και αν ένας υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 14000 μόρια και επιθυμεί να εισαχθεί στο τμήμα της Ιταλικής φιλολογίας στη Θεσσαλονίκη που έχει βάσει 6.455 μόρια δεν θα τα καταφέρει αν δεν γράψει τουλάχιστον 10 στα Ιταλικά.

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο κύριος χώρος απορρόφησης των αποφοίτων των ξενόγλωσσων φιλολογιών είναι η εκπαίδευση. Μπορούν να εργαστούν σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, σε φροντιστήρια, να ανοίξουν το δικό τους φροντιστήριο, σε επιχειρήσεις που ζητούν άτομα με άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά κλπ), σε φορείς του δημοσίου, εκδοτικούς οίκους, διεθνείς οργανισμούς, ΜΜΕ. Τις περισσότερες πιθανότητες εύρεσης εργασίας τις έχουν οι απόφοιτοι της Αγγλικής φιλολογίας και ακολουθούν οι απόφοιτοι της Γερμανικής Φιλολογίας.

Προβλήματα

Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει έντονος ανταγωνισμός από άτομα που κατέχουν ένα πτυχίο μιας ξένης γλώσσας. Το πτυχίο αυτό, πχ proficiency Michigan, τους δίνει το δικαίωμα εργασίας σε φροντιστήρια καθώς και το δικαίωμα να ανοίξουν φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Μάλιστα, το δικαίωμα της ίδρυσης ενός κέντρου ξένων γλωσσών το έχουν και άτομα που δεν σχετίζονται με το χώρο αλλά ορίζουν ως διευθυντή κάποιον που έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις

Παραθέτουμε το σχετικό χωρίο με μερικές εκ των προϋποθέσεων ίδρυσης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  2. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.

  3. Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας στις περιπτώσεις στις οποίες τα προσόντα των ενδιαφερομένων δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση.

  4. Άδεια ίδρυσης Κέντρου Ξένων Γλωσσών μπορεί να χορηγηθεί και σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τις ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις εφόσον οριστεί Διευθυντής Σπουδών που έχει τα οριζόμενα από το νόμο προσόντα.

  5. Όσοι έχουν επάρκεια διδασκαλίας δεν έχουν πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ιδιωτική εκπαίδευση, φροντιστήρια κ.α. προτιμούνται οι απόφοιτοι τμημάτων ξένων γλωσσών των ΑΕΙ.

Απορρόφηση σε δημόσια σχολεία. Μηδενικές προσλήψεις

Δραστικά έχουν περιοριστεί οι προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών ξένων φιλολογιών στα δημόσια σχολεία. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη κανείς δεν διορίστηκε στα δημόσια σχολεία. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω μετά την αύξηση του ωραρίου.

Ίσως όσοι επιλέξουν τις ξενόγλωσσες φιλολογίες θα πρέπει να ξεχάσουν τον πολυπόθητο διορισμό. Ακόμα και οι θέσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών έχουν περιοριστεί. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 2012-2013 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν διορίστηκαν αναπληρωτές γερμανικής γλώσσας όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Σχολικό   έτος

Αριθμός   μόνιμων διορισμών

Ειδικότητα

2012-2013

2013-2014

0

Αγγλικής   φιλολογίας

0

Γαλλικής   φιλολογίας

0

Γερμανικής   φιλολογίας

 

Ιταλικής   φιλολογίας

Ειδικότητες στην εκπαίδευση

ΠΕ05 Γαλλικής γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής γλώσσας, ΠΕ34 Ιταλικής γλώσσας, ΠΕ40 Ισπανικής γλώσσας.

Αριθμός εγγεγραμμένων αναπληρωτών στους πίνακες του υπουργείου Παιδείας

 

Ειδικότητα

Αριθμός αναπληρωτών 2013

Ισπανικής    φιλολογίας

150

Ιταλικής φιλολογίας

510

Γαλλικής φιλολογίας

1810

Γερμανικής φιλολογίας

1299

Αγγλικής φιλολογίας

3333

Σύνολο

7102

Καλόγηρος Βασίλειος

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...