Με μόρια οι μετεγγραφές

Τη ρύθμιση για τους μετεγγραφές όπως περιέχεται στην τελευταία έκδοση του πολυνομοσχεδίου παρουσιάζει το news.gr.  Σύμφωνα με αυτή οι μετεγγραφές θα πραγματοποιούνται με το σύστημα των μοριοδοτούμενων κριτηρίων κοινωνικών και οικονομικών ενώ το πλαφόν στις μετεγγραφές από το 10% που όριζε το ΣτΕ αυξάνεται κατά 5% και διαμορφώνεται στο 15%.

Με τη ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και υποψήφιοι λοιπών κατηγοριών κοινωνικών κριτηρίων δεν μπορούν να θεωρούν σίγουρη τη μετεγγραφή,  όπως με το προηγούμενο καθεστώς, καθώς η κατάταξη θα γίνεται με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος ενώ σε περίπτωση ισοβαθμίας θα λαμβάνονται υπόψη τα μόρια της εισαγωγής. 

Στα μοριοδοτούμενα κριτήρια είναι το εισόδημα ενώ όσοι έχουν και χαμηλό εισόδημα αλλά παράλληλα ανήκουν και σε κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων θα αθροίζουν στα μόρια του εισοδήματος τα μόρια της κατηγορίας. Σημειώνουμε ότι  σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των δυνητικά δικαιούχων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. 

Η μοριοδότηση παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΠΛΑΦΟΝ

15%

0-3000 ευρώ κατά κεφαλήν

5 μόρια

30001-6000 ευρώ κατά κεφαλήν

4 μόρια

6001-9000 ευρώ κατά κεφαλήν

3 μόρια

Ορφανός από 2 γονείς

3 μόρια

Πολύτεκνος

2 μόρια

Τρίτεκνος

1 μόριο

Πολύδυμα τέκνα

1 μόριο

Με αδερφό/ή που σπουδάζει αλλού

1 μόριο

Ορφανός από 1 γονέα

1 μόριο

Γονείς, τέκνα, αδέλφια αναπηρία 67% συγκεκριμένων παθήσεων

1 μόριο

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαιούχοι

Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού που εγγράφηκαν είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης, τεκμαίρουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα

Πότε δεν είναι δυνατή η μετεγγραφή

Μετεγγραφή δεν είναι δυνατή α) από Τμήμα ή Σχολή του ιδίου Α.Ε.Ι. και β) από Τμήμα ή Σχολή Α.Ε.Ι. που εδρεύει στην ίδια περιφέρεια. Αν το Τμήμα ή η Σχολή έχει έδρα σε περισσότερες πόλεις της ίδιας περιφέρειας, ο φοιτητής δικαιούται να μετεγγραφεί στον τόπο της κατοικίας των γονέων του ή του έχοντος την επιμέλειά του.

Πλαφόν 15% 

Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, ανά Σχολή ή Τμήμα/Εισαγωγική Κατεύθυνση των Α.Ε.Ι., όπως αυτό θα οριστεί από τις οικείες Σχολές ή Τμήματα. Οι Σχολές ή τα Τμήματα εκάστου Α.Ε.Ι. μπορούν να εισηγηθούν αιτιολογημένως μεγαλύτερο ποσοστό. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα. 

Οι δικαιούχοι δηλώνουν αντίστοιχες σχολές έως 2 διαφορετικών ΑΕΙ

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα έως δύο διαφορετικών Α.Ε.Ι

Ποιοι έχουν σίγουρη τη μετεγγραφή

Εξαιρούνται του πλαφόν του 15% και ως εκ τούτου πρέπει να θεωρούν ότι έχουν σίγουρη τη μετεγγραφή τους τα τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας και οι φοιτητές που έχουν αναπηρία 67% και ανώ. 

Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα

Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούν. 

Καλόγηρος Βασίλειος