Κόβουν τα προνόμια των αθλητών για εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ;

Έντονες αντιδράσεις σε μαθητές που είναι αθλητές καθώς και τις οικογένειές τους έχει προκαλέσει άρθρο του νέου Αθλητικού Νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και στο οποίο γίνεται αναφορά μόνο στην εισαγωγή των αθλητών με εξαιρετική αγωνιστική διάκριση στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.).

Συγκεκριμένα η παράγραφος 1 του άρθρου 15 αναφέρει ότι οι αθλητές που κατέκτησαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση του άρθρου 12 εισάγονται στις Σχολές Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σε ποσοστό 20%, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ακολουθούν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
Στο ίδιο άρθρο διευκρινίζεται ότι αν ο αριθμός των αθλητών που αιτούνται τις παροχές της παραγράφου 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό εκείνων που δικαιούνται τις παροχές, η προτεραιότητα διαμορφώνεται με τα εξής κατά σειρά σπουδαιότητας κριτήρια:

ααα) βαθμός του τίτλου σπουδών,

βββ)διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων,

γγγ)σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και των Διευθυντών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην κλήρωση μπορούν να παρευρίσκονται οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση παροχής του παρόντος άρθρου.

Πολλά τα αρνητικά σχόλια

Το εν λόγω άρθρο έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα σχόλια, 27 στον αριθμό, και πολλοί είναι αυτοί που αναφέρουν ότι η κατάργηση των προνομίων για τους μαθητές-αθλητές θα έχει ως αποτέλεσμα πολλοί γονείς να αναγκαστούν να αποσύρουν τα παιδιά τους από τον αθλητισμό για να αφοσιωθούν στο διάβασμα.
Να σημειώσουμε ότι δεν διευκρινίζεται αν με το άρθρο αυτό καταργείται το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει έως τώρα και καθορίζει τις επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών ως προς την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με αποτέλεσμα αυτή η αβεβαιότητα να προκαλεί αναστάτωση στις οικογένειες των αθλητών.

Να αναφέρουμε ότι με το καθεστώς που ισχύει έως τώρα μεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι ανάλογα με τις διακρίσεις που σημειώνουν οι αθλητές επιτρέπεται είτε η καθ΄ υπέρβαση εισαγωγή τους σε τμήματα των ΑΕΙ ή ΤΕΙ είτε σε ποσοστό θέσεων με προσαύξηση των μορίων τους ανάλογα με την αθλητική διάκριση.

Για την τελευταία κατηγορία, για να πετύχουν την εισαγωγή τους οι αθλητές θα πρέπει μετά την προσαύξηση, κατά το ποσοστό που αναφέρεται στους ανωτέρω πίνακες, του συνόλου των μορίων που έχουν συγκεντρώσει έπειτα από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα πρέπει να συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% των μορίων που συγκέντρωσε το τρέχον έτος ο τελευταίος εισαχθείς με τη γενική σειρά στο συγκεκριμένο τμήμα ή στη συγκεκριμένη εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος. Για τα τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο βαθμός στο ειδικό μάθημα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) πριν την προσαύξηση των μορίων.

Μετεγγραφές για τους αθλητές

Ο Αθλητικός Νόμος εκτός από την εισαγωγή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής προβλέπει ότι οι αθλητές που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, αν έχουν εισαχθεί σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο που κυρίως προετοιμάζονται, μπορούν να μεταγραφούν, μετά από αίτησή τους, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα να συνεχίσουν την αθλητική τους δραστηριότητα.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η διαδικασία, και γενικά κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εισαγωγή των αθλητών με εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις στα Σ.Ε.Φ.Α.Α. και τις μεταγραφές τους σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Καλόγηρος Βασίλειος