Τι θα ισχύει με την αναγνώριση πτυχίων από κολλέγια

Νέα δεδομένα δημιουργούνται ως προς την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων τα οποία παρέχονται μέσω των κολεγίων που συνεργάζονται με πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη έχει υπογραφεί η Υπουργική Απόφαση που προβλέπει τη διαδικασία εξετάσεων και βρίσκεται στο στάδιο δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θυμίζουμε ότι για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των κολεγίων είναι το ΣΑΕΠ. Ο ενδιαφερόμενος κατέθετε  αίτηση συνοδευόμενη από μια σειρά δικαιολογητικών και το ΣΑΕΠ αποφάσιζε εντός τριών – τεσσάρων μηνών για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων μπορεί να επιβάλει στον αιτούνται την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων, όπως η  δοκιμασία επάρκειας σε μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου του επαγγέλματος του οποίου ζητείται η αναγνώριση όταν διαπιστώνονται ουσιώδεις διαφορές στους τομείς γνώσεις ή πρακτική άσκηση προσαρμογής.

Επισημαίνουμε ότι στο ν.4205/2013 με τον οποίο τροποποιήθηκε το ΠΔ 38./2010 μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι στα αντισταθμιστικά μέτρα συμπεριλαμβάνεται και η γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας. Όπως προειπώθηκε η ΥΑ για τις εξετάσεις έχει ήδη υπογραφεί.

Αναγνώριση τίτλων εκτός Ε.Ε

Το Υπουργείο Παιδείας τονίζει σε έγγραφό του ότι δεν προτίθεται να δώσει στο ΣΑΕΠ την αρμοδιότητα να αναγνωρίζει τίτλους προερχόμενους από κολέγια που συνεργάζονται με παρόχους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς αυτό θα παραβίαζε την Κοινοτική Νομοθεσία.

Μαζικές αιτήσεις αναγνώρισης

Το Υπουργείο αναφέρει ότι ως προς το σκέλος της δυνατότητας αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, η σχετική ρύθμιση έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται κανονικά και παρατηρείται μια αναμενόμενη μαζική συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία, καθόσον αφορά εν δυνάμει όλους τους αποφοίτους κολλεγίων στην Ελλάδα. Ωστόσο παρά το μεγάλο αριθμό εισροής αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, το ΣΑΕΠ έχει ήδη εκδώσει σημαντικό αριθμό θετικών πράξεων αναγνώρισης.

Αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας μεταπτυχιακών

Επίσης, δεν υπάρχει καμιά παραπλάνηση των πολιτών που αναγνωρίζουν μόνο επαγγελματική ισοδυναμία μεταπτυχιακού τίτλου, ως προς το θέμα της έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος ή διορισμού στο δημόσιο, για τα οποία απαιτείται και αναγνωρισμένος πρώτος τίτλος σπουδών, καθόσον στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ 38/2010 διευκρινίζεται ρητά ότι:

Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους μέλους της Ε.Ε με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος…».

Συνεδρίαση ΣΑΕΠ

Η τελευταία συνεδρίαση του ΣΑΕΠ με τη νέα μορφή σύμφωνα με το ν4205/2013 πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου και εξετάστηκαν 63 αιτήσεις.

Καλόγηρος Βασίλειος