Πώς θα γίνεις ξεναγός σε δύο μήνες

Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις από το news.gr

Απόφοιτοι θεωρητικών σχολών που πλήττονται από την ανεργία μπορούν να αποκτήσουν ένα επιπλέον εφόδιο στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής πέρα από τη δυνατότητα εργασίας σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και ως ξεναγοί.

Αυτή την περίοδο υλοποιείται από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 60 ημερών. Το κόστος του προγράμματος κυμαίνεται από  668 έως 890 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που θα πάρουν μέρος (30-40) και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι από τις 26 Φεβρουαρίου έως και τις 12 Μαρτίου. Το news.gr παρουσιάζει με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων όσα θα ήθελαν να μάθουν οι υποψήφιοι για το εν λόγω πρόγραμμα.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών − μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Υπάρχει κάποια άλλη προϋπόθεση πέρα από αυτή του πτυχίου;

Αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας τουλάχιστον από τις εξής ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική.

Πληρώ τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσω;

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αποδεικτικού άριστης γνώσης ξένης

Υπάρχουν κοινωνικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από την επιτροπή;

Αν κάποιος ενδιαφερόμενος είναι πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνος ή άνεργος θα πρέπει να καταθέσει μια σειρά επιπρόσθετων δικαιολογητικών που το αποδεικνύουν ώστε να λάβει επιπρόσθετη μοριοδότηση.

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό).Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον και επικυρωμένη πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα) για την ισοτιμία αυτού.
  • Για πολύτεκνους γονείς ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας συνοδευόμενο και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).
  • Για τρίτεκνους γονείς ή τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου (όχι παλαιότερης των έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).
  • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ και Δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ, σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, και μόνον όταν συμπληρώνεται περίοδος συνεχούς ανεργίας τουλάχιστον 6 μηνών.
  • ·

Ποια είναι τα κριτήρια κατάταξης;

Η σειρά επιλογής των υποψηφίων προκύπτει από την μοριοδότηση των παρακάτω κριτηρίων:

Βαθμός πτυχίου Χ100

Μονάδες τίτλου Χ 100

Μεταπτυχιακός τίτλος (σε περίπτωση υποψηφίου που

κατέχει πέραν του ενός τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών

μοριοδοτείται μόνο ο ένας)

100

Διδακτορικό δίπλωμα (μοριοδοτείται ένα δίπλωμα)

200

 Η άριστη γνώση της πρώτης δηλωθείσας εκ των γλωσσών: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική, ρωσική, δεν μοριοδοτείται

0

Η άριστη γνώση κάθε επιπλέον ξένης γλώσσας πέραν της πρώτης δηλωθείσας, μοριοδοτείται με 200 μόρια

 

200

α. Ανεργία

Για κάθε εξάμηνο συνεχούς ανεργίας και έως τέσσερα (4) συνολικά εξάμηνα συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 50 μόρια για κάθε εξάμηνο

 

50-200 ανάλογα με το χρόνο ανεργίας

β. Πολυτεκνία

Μέλη πολύτεκνων και τριτέκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)

100

Πώς προκύπτει ο τελικός βαθμός και πως γίνεται η επιλογή;

Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μορίων που λαμβάνει, σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Οι σπουδαστές εισάγονται στο ταχύρυθμο πρόγραμμα με βάση τον πίνακα κατάταξης, στον οποίο καταχωρούνται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά των μορίων τους. Σε περίπτωση ισομοριοδότησης, προηγείται αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 1.α. (βαθμός τίτλου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Αν αυτά ισοβαθμούν, αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 2.β. και αν και πάλι ισοβαθμούν αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 3.α. Σε περίπτωση νέας ισομοριοδότησης η επιλογή γίνεται κατόπιν κληρώσεως που πραγματοποιείται στο Υπουργείο Τουρισμού παρουσία των ενδιαφερόμενων και της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής & Οργάνωσης.

Πώς θα μάθω αν είμαι στους επιλεγέντες;

Ο πίνακας κατάταξης μορίων, ο τελικός κατάλογος των επιλεγέντων και επιλαχόντων καθώς και ο πίνακας απορριπτέων επικυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, η οποία αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών www.uoa.gr καθώς και του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας www.arch.uoa.gr του Πανεπιστημίου. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι προθεσμίες εγγραφής των εισακτέων, το ύψος και ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι θέσεις των επιλεγέντων που δεν θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους εντός των οριζόμενων προθεσμιών θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης μορίων.

Ποιο είναι το ύψος των διδάκτρων;

Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία αντιστοιχούν στον ισόποσο επιμερισμό του κόστους υλοποίησης ανάλογα με τον τελικό αριθμό εισακτέων, ήτοι τα δίδακτρα θα κυμαίνονται από 668 έως 890 ευρώ. Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα που απαιτούνται για την πραγματοποίηση επισκέψεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, σε εκδρομές εκτός Αθηνών, καθώς επίσης και η παροχή του διδακτικού υλικού.

Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων;

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης πρέπει να υποβάλλουν από τις 26/02/2014 μέχρι τις 12/03/2014, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α.Σ.Τ.Ε. & Σχολών Ξεναγών, Λ. Αμαλίας 12, Τ.Κ. 10557, Αθήνα) αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 7 της παρούσας, σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (βλ. Παράρτημα ΙΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ).         

Ποιος οργανώνει το πρόγραμμα, πότε και που θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα;

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η περίοδος υλοποίησης είναι από τις 30 Μαρτίου έως και τις 31 Μαΐου. Ο συνολικός αριθμός των καταρτιζόμενων θα είναι 40 άτομα. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερόμενων είναι μικρότερος από 30 το πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί.

Αναλυτικά η προκήρυξη.

Καλόγηρος Βασίλειος