«Παγώνουν» και οι δηλώσεις πόθεν έσχες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

«Παγώνουν» και οι δηλώσεις πόθεν έσχες του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Με νέα προσωρινή διαταγή του προέδρου του ΣτΕ Νίκου Σακελλαρίου

«Παγώνει» και για τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του ΣτΕ Νίκου Σακελλαρίου.

Η νέα προσωρινή διαταγή έρχεται λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά την αναστολή υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των ετών 2015 και 2016, για το σύνολο των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της προσφυγής που κατέθεσαν οι δικαστικές Ενώσεις.

Στο «διά ταύτα» της προσωρινής διαταγής του Προέδρου του ΣτΕ αναφέρεται:

«Διατάσσουμε ως κατάλληλο μέτρο την αναστολή της υποχρεώσεως των μελών του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Προέδρου, Αντιπροέδρων, Νομικών Συμβούλων, Παρέδρων, Δικαστικών Πληρεξουσίων και Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων), εν ενεργεία και συνταξιούχων (για το χρονικό διάστημα για το οποίο οι τελευταίοι υποχρεούνται να υποβάλουν τις επίμαχες δηλώσεις), να υποβάλουν Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεις Οικονομικών Συμφερόντων για τα έτη 2015-2016 μέχρι την έκδοση αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών επί της εκκρεμούσης αιτήσεως αναστολής ή τη δημοσίευση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως κατά της υπ’ αριθ. 1069/19.10.2017 κοινής υπουργικής αποφάσεως, καθώς και όλων των τυχόν συνεπειών που συνεπάγεται η μη υποβολή των ως άνω δηλώσεων μέχρι το προαναφερθέν χρονικό σημείο (21.10.2017). Το μέτρο αυτό καταλαμβάνει το ως άνω προσωπικό και στην περίπτωση που αυτό υπέχει, ενδεχομένως, κατά νόμο, αυτοτελή υποχρέωση να υποβάλει Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. ως έχον και άλλη ιδιότητα, από εκείνες τις οποίες, κατά το Σύνταγμα και τους νόμους, επιτρεπτώς μπορεί να αναλάβει μέλος του κυρίου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς και τους/τις συζύγους τους, είτε υπέχουν είτε όχι αυτοτελή υποχρέωση υποβολής των επιμάχων δηλώσεων, εκτός αν ο/η σύζυγος είναι πρόσωπο που υπάγεται σε μία των περιπτώσεων α΄-ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003».

Παρακαλούμε περιμένετε ...