Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις μόνιμων στην καθαριότητα των δήμων

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις μόνιμων στην καθαριότητα των δήμων

Τι αναφέρει η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών

Εγκύκλιο με την οποία δίνονται διευκρινίσεις για την πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ α ́ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, με βάση τη διάταξη που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή για το ζήτημα των συμβασιούχων, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται ειδικότερα στην εγκύκλιο:

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ́ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠ ΑΥΤΩΝ

Για την άμεση κάλυψη των αναγκών των ΟΤΑ και των νπ αυτών σε υπηρεσίες καθαριότητας ανταποδοτικού χαρακτήρα, προβλέπονται οι εξής δυνατότητες:

1. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται ήδη κενές οργανικές θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών στους Ο.Ε.Υ. των ανωτέρω φορέων ή εφόσον οι ήδη προβλεπόμενες θέσεις (ακόμη και αν πληρωθούν) δεν επαρκούν για την κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών, οι φορείς δύνανται να προβούν άμεσα στην τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. και στη σύσταση νέων θέσεων. Η τροποποίηση των Ο.Ε.Υ. θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3584/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το αρ.63 περ. στ’ του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σύμφωνα με τα οποία απαιτείται:

• Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής,

• Απόφαση του οικείου συμβουλίου,

• Γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

• Βεβαίωση της Οικονομικής Επιτροπής ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, κατά παρέκκλιση της παρ.3 του άρθρου 10 του ν.3584/2007.

Η απόφαση του οικείου συμβουλίου πρέπει να αποσταλεί για έγκριση στον οικείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης μέχρι 31.7.2017. Η έγκριση χορηγείται από το Συντονιστή εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της απόφασης τροποποίησης του ΟΕΥ.

Στη συνέχεια, οι ΟΤΑ υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το αίτημα προγραμματισμού στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έγκριση των νέων θέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της Α.Π. 40703/16.12.2016 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ και νπιδ αυτών (Α∆Α: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21), προκειμένου να προωθηθούν τα σχετικά αιτήματα για έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα νπδδ των ΟΤΑ, με τη διαφορά ότι, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παρ.7 του ν.3584/2007, για την κατάρτιση ή τροποποίηση του ΟΕΥ απαιτείται επιπλέον η σύμφωνη γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου.

Για τα νπιδ, η σύσταση νέων θέσεων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας των υπηρεσιών τους, ή στον ΟΕΥ για τις ∆ΕΥΑ.

Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα, δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης κάλυψης των θέσεων αυτών, γι’ αυτό εφιστούμε την προσοχή σας για την κατά προτεραιότητα ανάληψη των σχετικών ενεργειών σας.

2. Σε περίπτωση που στους Ο.Ε.Υ. των φορέων υφίστανται οργανικές θέσεις προσωπικού ειδικοτήτων που μπορούν να καλύψουν ανάγκες ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, οι οποίες ωστόσο παραμένουν κενές, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα στο Υπουργείο το σχετικό αίτημα για την κάλυψη των θέσεων αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία της προαναφερόμενης εγκυκλίου.

3. Οι ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νπ αυτών που ήδη έχουν αποστείλει σχετικό αίτημα στο πλαίσιο της προαναφερόμενης εγκυκλίου, δεν απαιτείται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια, μπορούν όμως να αποστείλουν συμπληρωματικό αίτημα, κατόπιν επανεξέτασης των αναγκών τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, στον πίνακα του νέου αιτήματος θα πρέπει να αποτυπώνεται το σύνολο των αναγκών τους, δηλαδή τόσο οι ήδη υποβληθείσες ανάγκες τους όσο και οι νέες που προέκυψαν κατόπιν επανεξέτασης των αναγκών τους, με ανάλυση όλων αυτών ανά εργασιακή σχέση / κατηγορία εκπαίδευσης / κλάδο-ειδικότητα και ανταποδοτική υπηρεσία και με προσδιορισμό της σειράς προτεραιότητας τους. Σημειώνεται ότι με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να τροποποιηθεί η ιεράρχηση των αναγκών σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα και ως εκ τούτου να καταγραφεί στον πίνακα διαφορετική σειρά προτεραιότητας σε σχέση με το προηγούμενο αίτημα.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της εν θέματι διάταξης, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάλυψης των αντίστοιχων θέσεων, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα. Εξάλλου, το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (όπως ερμηνεύεται από τη νομολογία του Ε.Σ. –βλ. ενδ. Ε.Σ. 75/2012 Ζ’ Κλιμακίου), επιτάσσει στους Ο.Τ.Α. Να εξαντλούν στο ακέραιο τις δυνατότητες άσκησης των αρμοδιοτήτων τους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες καθαριότητας, από το προσωπικό που υπηρετεί στα αντίστοιχα τμήματα αυτών, με τη χρήση, από το προσωπικό αυτό, της σχετικής υλικοτεχνικής υποδομής τους.

Τούτο σημαίνει ότι, εφόσον α) υφίστανται ήδη στους Ο.Ε.Υ. κενές θέσεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και οι αντίστοιχοι φορείς δεν υποβάλουν αίτημα πλήρωσης των θέσεων αυτών ή εφόσον β) οι φορείς αυτοί δεν προβούν στην σύσταση νέων θέσεων (αν και παρέχεται ήδη, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών να επανεκτιμήσουν τις σχετικές υπηρεσιακές τους ανάγκες και, αν το κρίνουν απαραίτητο, να προβούν στη σύσταση και την ταχεία κάλυψη νέων θέσεων), δεν θα δύναται στο εξής να αιτιολογηθεί η αδυναμία κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών με ίδια μέσα των φορέων αυτών. Κάθε δε μελλοντικό αίτημα για κάλυψη θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας πλέον των οργανικών θέσεων που θα προβλέπουν οι Ο.Ε.Υ. (υφιστάμενοι ή τροποποιημένοι) θα πρέπει να αιτιολογεί με ειδικό και εμπεριστατωμένο τρόπο την εποχικότητα ή τον έκτακτο χαρακτήρα των αντίστοιχων αναγκών.

Β. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν. 4479/2017.

Με τις διατάξεις της παρ.2 του ιδίου άρθρου παρέχεται η δυνατότητα στους οικείους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα αυτών, μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων για την κάλυψη είτε των συνιστώμενων νέων θέσεων είτε των υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας (σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. Α’), να απασχολούν το σύνολο του προσωπικού που είχε προσληφθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7.6.2017, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

• Συνδρομή εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας, που επιβάλλουν την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη, μέχρι την πλήρωση των οργανικών θέσεων, κάλυψη αντίστοιχων οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και

• Έχει ληφθεί η απόφαση τροποποίησης του ΟΕΥ για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, ή έχει υποβληθεί (πριν ή και μετά την έναρξη ισχύος της εν θέματι διάταξης) αίτημα κάλυψης ήδη υφισταμένων οργανικών θέσεων, όπως αναλυτικά γίνεται αναφορά στην παρούσα εγκύκλιο.

Για την απασχόληση του προσωπικού λαμβάνεται αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, στην οποία διαπιστώνεται η συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων και καταγράφονται ονομαστικά όσοι απασχολούνταν μέχρι την 7.6.2017, σύμφωνα με τα ανωτέρω και πρόκειται να απασχοληθούν μέχρι τις ημερομηνίες που ορίζει η εν θέματι διάταξη. Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι η απόφαση περί διαπίστωσης αυτών των προϋποθέσεων γίνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, ακόμη και αν η σύναψη νέων συμβάσεων αφορά νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.

Η απόφαση αυτή, καθώς και οι συμβάσεις που, σύμφωνα με αυτήν, θα συναφθούν από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, θα διαβιβαστούν στο ΑΣΕΠ για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων πρόσληψης του προσωπικού.

Τα στοιχεία του προσωπικού που περιλαμβάνεται στην απόφαση αποτυπώνονται από το φορέα σε πίνακα μορφής xls (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατρός), ο οποίος ονοματίζεται ANTAPODOTIKASEP17_ και αναρτάται από το φορέα στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν θέματα του προσωπικού Τ.Α (https://aftodioikisi.ypes.gr), αμέσως μετά την αποστολή της σχετικής απόφασης στο ΑΣΕΠ (επισυνάπτεται ο πρότυπος, προς συμπλήρωση, πίνακας).

Μετά την περάτωση του ελέγχου του ΑΣΕΠ και την επιβεβαίωση, εκ μέρους του, της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, ο φορέας θα πρέπει να προβεί σε τροποποίηση της ημερομηνίας χρόνου λήξης της απασχόλησης του προσωπικού αυτού στο σχετικό πεδίο της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου ∆υναμικού του Ελληνικού ∆ημοσίου, καταχωρώντας το ανώτατο δυνατό, από τις διατάξεις, χρονικό όριο (δηλ. 31/3/2018), ανεξαρτήτως εάν πρόκειται πράγματι να απασχοληθεί έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία το προσωπικό αυτό.

Επισημαίνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών του προσωπικού αυτού υπό τις εξαιρετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εν θέματι διάταξη, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και όχι πέραν της 31ης /3/2018, δεν εμπίπτει:

α. στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (και, κατά συνέπεια, δύνανται να απασχοληθούν, δυνάμει των σχετικών, νέων συμβάσεων, ακόμη και εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει συνολικό χρόνο απασχόλησης στον φορέα πλέον των 24 μηνών),

β. δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσελήφθησαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και

γ. δεν προσμετράται για την ειδική βαθμολόγηση λόγω εμπειρίας.

Παρακαλούμε περιμένετε ...