Παιδικοί σταθμοί – ΕΣΠΑ: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις – Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Παιδικοί σταθμοί – ΕΣΠΑ: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις – Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Λίγες ώρες απέμειναν για να λάβουν το «κουπόνι» φιλοξενίας τα παιδιά για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς-δημοτικούς ή και ιδιωτικούς- για τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά στο www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr έως σήμερα Τρίτη 11 Ιουλίου και ώρα 23:59.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους. Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει πρώτα την φορολογική τους δήλωση, ενώ μπορούν να «επιδοτηθούν» και παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη.

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας περιλαμβάνει:

Έλεγχο /επεξεργασία των «Αιτήσεων Συμμετοχής»

Έλεγχος /επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν από τις διεπαφές καθώς και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών αρχείων pdf, που έχουν υποβληθεί μαζί με την αίτηση, μέσω της εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων». Οι αιτήσεις, οι οποίες δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, απορρίπτονται. Οι απορριφθείσες, καθώς και η αιτιολογία απόρριψης εκάστης θα αναγράφεται σε σχετικό πίνακα.

Μοριοδότηση – κατάταξη

Η μοριοδότηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια του Άρθρου 4 της παρούσας, τα οποία αντιστοιχούν σε μόρια και κατάταξη των εν δυνάμει ωφελούμενων παιδιών, με σειρά προτεραιότητας.

Κατάρτιση Προσωρινών Πινάκων

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου/ επεξεργασίας των αιτήσεων, καταρτίζονται οι Προσωρινοί Πίνακες Αιτούντων με πλήρη και ελλιπή αίτηση – δικαιολογητικά, ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα. Οι αιτούντες, θα μπορούν να δουν σε αυτούς το προσωρινό αποτέλεσμα της αίτησής τους με τη χρήση των κωδικών taxisnet. Οι προαναφερόμενοι Πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α «Προσωρινά Αποτελέσματα», στις 18/7/2023.

Υποβολή – Εξέταση ενστάσεων/ενδίκων προσφυγών

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων Αιτούντων με πλήρη και ελλιπή αίτηση- δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»), με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf, από τις 19 – 21/7/2023 και μέχρι τις 23:59.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf. Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία, ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται και δεν θα γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι αιτούντες/αιτούσες, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους.

Κατάρτιση Οριστικών Πινάκων

Οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης των αιτούντων ανά Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα, καταρτίζονται μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων και αναγράφουν κωδικοποιημένα τα στοιχεία του αιτούντα, του ωφελούμενου παιδιού, καθώς και τον αριθμό του Voucher. Παράλληλα από το Πληροφοριακό Σύστημα θα δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης του Voucher.

Εισοδηματικά κριτήρια για τις αιτήσεις

Ποια είναι όμως τα εισοδηματικά κριτήρια;

Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο σύνολο των δομών με πλήρη αξία voucher έχουν τα παιδιά οικογενειών με ετήσιο εισόδημα:

  • έως 27.000 ευρώ έως δύο παιδιά
  • έως 30.000 ευρώ για τρία παιδιά.
  • έως 33.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά, και έως 36.000 ευρώ από πέντε παιδιά και άνω.

Β. Για τις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2 προβλέπεται voucher εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι:

  • έως 33.000 ευρώ έως δύο παιδιά.
  • έως 36.000 ευρώ για τρία παιδιά.
  • έως 39.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά, και έως 42.000 ευρώ από πέντε παιδιά και άνω.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα αφορούν στο οικογενειακό εισόδημα και την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των αιτούντων, τα οποία είτε θα αντληθούν αυτόματα με διεπαφές από τα Πληροφοριακά Συστήματα του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είτε θα επισυνάπτονται (up load) κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα εξειδικεύονται με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ.

Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο (2) γονέων [μερών/συζύγων] ή του γονέα σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό του Σημείωμα) του Υπ. Οικονομικών του φορολογικού έτους 2022 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2022 – 31/12/2022).

Στο εισόδημα περιλαμβάνεται το δηλωθέν και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο Δ.1. του Εκκαθαριστικού Σημειώματος. Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης των αιτουσών/αιτούντων καθώς και του ετέρου μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.