Παιδικοί Σταθμοί: Ξεκινούν σήμερα οι ενστάσεις – Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Παιδικοί Σταθμοί: Ξεκινούν σήμερα οι ενστάσεις – Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται,

Ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 24 Αυγούστου οι ενστάσεις για τη χορήγηση voucher της ∆ράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022–2023.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf.

Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία, ή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα απορρίπτονται και δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Για όλους τους αιτούντες απαιτείται:

1. Εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση έτους 2021

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο έγγραφο, τρέχοντος έτους

3. Πιστοποιητικό/ ά αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑμεΑ – αιτούντες, έτερο μέλος, παιδί)

4. ΑΜΚΑ των παιδιών/ΑμεΑ για τα οποία υποβάλλεται αίτηση

Επισημαίνεται ότι:

Η ΕΕΤΑΑ διασυνδέεται με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔ για την άντληση στοιχείων και δικαιολογητικών από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του Μητρώου Πολιτών, της ΗΔΙΚΑ ΑΕ κ.λπ.

Αν η άντληση των στοιχείων μέσω των διεπαφών δεν καταστεί δυνατή π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης ή αν υπάρχει διαφωνία με τα επιστρεφόμενα στοιχεία, ο/η αιτών/αιτούσα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).

Η διαδικασία της επισύναψης δικαιολογητικού ακολουθείται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει διεπαφή για την άντλησή του π.χ. πιστοποιητικά για τους/τις αλλοδαπούς-ές ή τα Άτομα με Αναπηρία.

Για όλα τα παιδιά και για τα ΑμεΑ για τα οποία υποβάλλεται αίτηση, απαιτείται ο ΑΜΚΑ.

Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό να αντληθεί από διεπαφές, θα ζητηθεί να γίνει επισύναψη (upload) της εκτύπωσης των στοιχείων ΑΜΚΑ από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Σε περίπτωση που ο αιτών, διαπιστώσει απόκλιση των στοιχείων που έχουν αντληθεί με όσα ισχύουν, θα έχει τη δυνατότητα να τα διορθώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του και να επισυνάψει (upload) το/τα έγγραφο/φα με τα ορθά στοιχεία, πριν την οριστικοποίηση και υποβολή της αίτησης.

Ειδικά έγγραφα που απαιτούνται να υποβληθούν/επισυναφθούν ανά κατηγορία αιτούντα:

1. Έγγραφα πιστοποίησης οικογενειακής κατάστασης για Έλληνες πολίτες
α. Μονογονεϊκή οικογένεια Ανύπαντρος γονέας

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους που θα αναφέρεται το/τα παιδί/παιδιά.

Χήρος/Χήρα

Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους που θα αναφέρεται το/τα παιδί/παιδιά,
ΚΑΙ
Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου συζύγου (εάν δεν προκύπτει από το ΠΟΚ)

Διαζευγμένος/ή Οποιοδήποτε αντίγραφο από τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα που θα πιστοποιεί τη διάζευξη, εάν αυτή δεν αναφέρεται στο ΠΟΚ (τρέχοντος έτους):

Διαζευκτήριο/ Δικαστική Απόφαση/ Συμβολαιογραφική Πράξη ή Δ

Δικαστική Απόφαση ή Διαζευκτήριο από Εκκλησία ή Λύση Συμφώνου Συμβίωσης ή Βεβαίωση μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
ή Αντίγραφο από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του taxisnet και
Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο πράξης Συνεπιμέλειας.

Σε διάσταση

Βεβαίωση μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.

ή Αντίγραφο από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του taxisnet και Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή Αντίγραφο πράξης Συνεπιμέλειας.

β. Σύμφωνο συμβίωσης Αντίγραφο σύμφωνου συμβίωσης
ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους
ή Αντίγραφο προσωποποιημένης πληροφόρησης του Taxisnet

γ. Ανάδοχοι γονείς Αντίγραφο Πράξης Σύστασης Αναδοχής (με δικαστική απόφαση ή με εισαγγελική διάταξη), ή Αντίγραφο Πράξης με Σύμβαση ή Πράξη δυνάμει του άρθρου 18 του Ν. 4538/2018, Α 83, ή Πιστοποιητικό εγγραφής της αναδοχής στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών από το ΕΚΚΑ.

δ. Επιμέλεια ή Συνεπιμέλεια Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας / επιτροπείας του παιδιού

ε. Δικαστική Δικαστικός Συμπαραστάτης, για τα ΑμεΑ άνω των 19 ετών, εάν ο Συμπαράσταση αιτών δεν είναι ο βιολογικός ή ο ανάδοχος γονέας, ή ο έχων την επιμέλεια ή την επιτροπεία:

Απόφαση ορισμού Δικαστικού Συμπαραστάτη σε ισχύ και Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους, όπου συμπεριλαμβάνεται το ΑμεΑ.