Πρόστιμο στη Σουηδία για παραβίαση της Οδηγίας για τα προσωπικά δεδομένα

Στις 30 Μαΐου 2013, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι η Σουηδία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν καθυστέρησε να συμμορφωθεί την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης του 2010 σχετικά με την εφαρμογή από τη χώρα αυτή της οδηγίας για τη διατήρηση των δεδομένων 2006/24/ΕΚ ( EU Data Retention Directive 2006/24/EC). Το Δικαστήριο διέταξε τη Σουηδία να καταβάλει εφάπαξ ως πρόστιμο το ποσό των 3.000.000 ευρώ.

Η οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων απαιτεί από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών διατηρούν ορισμένα είδη δεδομένων (τον προσδιορισμό των πληροφοριών και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξαιρουμένου του ουσιαστικού περιεχομένου αυτών των επικοινωνιών) για τους σκοπούς της διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών εγκλημάτων, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο. Τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται για τουλάχιστον έξι μήνες και κατ 'ανώτατο όριο δύο χρόνια. Αυτή η νομοθετική προϋπόθεση θα έπρεπε να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο της Σουηδίας από τις 15 Σεπτεμβρίου 2007.

Στην αρχική απόφασή του το 2010, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Σουηδία παρέλειψε να ενσωματώσει την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο σύμφωνα με την προβλεπόμενη προθεσμία. Όταν η Σουηδία δεν ενσωμάτωσε στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για την προστασία των δεδομένων παρά την σχετική απόφαση, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Δικαστήριο να καταδικάσει τη Σουηδία να καταβάλει ένα σταθερό ημερήσιο ποσό για κάθε μέρα για την οποία η χώρα αποτύγχανε να συμμορφωθεί. Η Σουηδία ενέκρινε τελικά τα απαραίτητα μέτρα για το 2012, δύο χρόνια μετά την αρχική απόφαση του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο διέταξε τη Σουηδία να καταβάλει ¤ 3.000.000 ποινή, διαπιστώνοντας ότι οι εσωτερικές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης πολιτικής συζήτησης και οι δυσκολίες εξισορρόπησης της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ανάγκης για την καταπολέμηση του εγκλήματος, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παράλειψη ενός κράτους μέλους να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ.

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών εντός της ΕΕ, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διατήρηση προσωπικών δεδομένων καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες δύναται να υπάρξει πρόσβαση στα δεδομένα για σκοπούς διερεύνησης, διαπίστωσης και δίωξης σοβαρών εγκλημάτων. Η τήρηση βέβαια της σχετικής προθεσμίας για την ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας στο εκάστοτε εθνικό δίκαιο κράτους-μέλους της ΕΕ είναι βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των παρόχων τηλεπικοινωνιών καθώς και την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών.

Χρύσα Τσιώτση

Δικηγόρος, με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Δίκαιο του Internet και την τηλεπικοινωνιών (LL.M in Information Technology and Telecommunications Law, University of Strathclyde-Glasgow-U.K)

Παρακαλούμε περιμένετε ...