Πρώτη κατοικία: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Πρώτη κατοικία: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Τι προβλέπεται για το τραπεζικό απόρρητο

Στις 30 Ιουνίου αναμένεται ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των δανειοληπτών για να υπαχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, (ν.4605/2019). Μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη μέσω ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), www.keyd.gov.gr. Οι δανειολήπτες θα εισέρχονται στο σύστημα με του κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν στο Taxisnet.

Το Σύστημα θα ελέγχει:

- Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.

- Αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής.

Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, για την οποία εκκρεμεί η εισαγωγή στοιχείων και δικαιολογητικών, το Σύστημα επιτρέπει τη συνέχιση της επεξεργασίας και την εισαγωγή στοιχείων. Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής το Σύστημα ενημερώνει τον αιτούντα για τη μη δυνατότητα υποβολής εκ μέρους του νέας αίτησης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, το Σύστημα ελέγχει:

α) Αν ο αιτών είναι Φυσικό Πρόσωπο

β) Αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος

γ) Αν ο αιτών έχει αποβιώσει

Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν είναι απενεργοποιημένος ΑΦΜ εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης». Αν έχει αποβιώσει εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε την συμπλήρωση της αίτησης».

Τα δεδομένα

Όταν ολοκληρωθεί το στάδιο της εισαγωγής, ο δανειολήπτης ενημερώνεται ότι θα αντληθούν όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, από το TAXIS και τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, γεγονός που συνεπάγεται την άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου. Ωστόσο, όπως προκύπτει από την Απόφαση, που επιβεβαιώνει τις πληροφορίες των προηγούμενων ημερών, ενώ η μεταφορά φορολογικών δεδομένων (εισόδημα, ακίνητα, μεταφορικά μέσα κ.λ.π.) έχει «κλειδώσει», επί του παρόντος θα χρειαστεί ο δανειολήπτης να συμπληρώνει ο ίδιος στοιχεία π.χ. τις συνολικές του καταθέσεις ή και να «φορτώνει» δικαιολογητικά στην πλατφόρμα π.χ. πιστοποιητικό βαρών κύριας κατοικίας από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο, κάτι που σίγουρα θα προκαλέσει καθυστερήσεις στη διαδικασία.

Η άρση του τραπεζικού απορρήτου αφορά χρονική περίοδο, η οποία εκκινεί πέντε έτη πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης και διαρκεί μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο αιτών με τη συναινετική ή δικαστική ρύθμιση. Η άρση του φορολογικού απορρήτου αφορά χρονική περίοδο, η οποία εκκινεί πέντε έτη πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συναινετικής ρύθμισης ή την αμετάκλητη περάτωση της δίκης. Έναντι του Δημοσίου η άρση του απορρήτου εκτείνεται σε όλη τη χρονική διάρκεια της ρύθμισης.

Με την αίτηση υπαγωγής ο αιτών εξουσιοδοτεί το εμπλεκόμενο πιστωτικό ίδρυμα ανά ρυθμιζόμενη οφειλή για άνοιγμα λογαριασμού με τη μορφή IBAN, ειδικού, ακατάσχετου και δεσμευμένου, για την εξυπηρέτηση της σύμβασης και την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου. Όπως ορίζει η Απόφαση, οι προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως στο τέλος κάθε οικονομικού έτους ή κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από το δικαιούχο. Για το λόγο αυτό, το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων φορολογικής διοίκησης τα ετησίως δηλωθέντα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης και εισοδημάτων του οφειλέτη, καθ’όλη τη διάρκεια καταβολής της Συνεισφοράς Δημοσίου.

Παρακαλούμε περιμένετε ...